حجاب جامع مانع از جن وام الصبیان

    سالک گرامی این عمل بارها به تجربه رسیده وکاملا صحیح ومجرب میباشد این حجاب با مسک وزعفران وگلاب درساعت مناسب وروی کاغذ سفید بدون خط انجام گیرد وبخور وصرف عمار وخلوت الزامی است خواص حجاب عبارت است از:زمانی که بیمار حجاب راحمل کند به اذن الله شفا خواهد Read more…

عملی مجرب جهت اطاعت زوج از زوجه وبالعکس(محبت وتوافق کامل)

سالک گرامی به علت به وجود امدن اختلافات عدیده مابین زوجین،عمل به این طریق به اذن الله مانع از گسسته شدن خانواده به اذن الله خواهدگردید روز 5شنبه بعد از انجام نماز مغرب(اول وقت)خلوتی فراهم نموده ومقداری آب معدنی ویا زمزم تهیه فرمایید وپیش روی خود قرار دهید،بگونه ای که Read more…

اخذ سریع حاجت به واسطه سوره مبارکه فیل وموکلین مربوطه

سالک گرامی این عمل با توجه به روایت متعدد از اساتید کشور عراق جزو مجربات جهت اخذ  سریع حاجت میباشد سوره مبارکه فیل را به مدت7شب وهر شب به تعداد41بار قرائت مینمایید وسپس  عزیمت ذیل را یک بار بعد از پایان قرائت میخوانید امید است که به استجابت قرین باشید Read more…

بازگشت شوهر به همسرومنزل با حالت خضوع وخشوع

سالک گرامی جهت بازگشت زوج به منزل ونزد همسر وفرزندانش بدون توصل به فشار ویا غیره میتوان از لطف خداوند در این زمینه مدد جست،امید است تمام منازل سرشار از محبت خانوادگی باشند زمان انجام:ساعت اول روز جمعه وترجیحا نیمه اول ماه قمری،بخورات شامل جاوی ولبان نر میباشد وصرف عمار Read more…

سوره الم نشرح جهت رزق وحفظ اعدا وزبان بند

سالک گرامی این دعا درسندهای معتبر رویت گردیده وپس از تصحیح دراختیار عموم قرار میگیردومنافع آن جهت جلب ارزاق،مقبول القول شدن وبستن زبان دشمنان وحفاظت از مکر آنهاوفعال شدن خادم سوره مبارکه و….میباشد سوره مبارکه انشراح را بعد از نماز صبح10مرتبه قرائت میگرددوادعیه مبارکه ذیل به عدد یک پس از Read more…

عمل علوی بسیار عظیم

 این عمل در صورت موفقیت سالک واذن پروردگارنتایج بسیار زیادی در پی خواهد داشت از جمله بالا رفتن درجات،اخذ حاجات عظیم ،شفای مریض،گیرا شدن نفس،رویت خادم علوی عظیم الشان وشنیدن صدای ایشان ودر صورت اذن وتوافق با خادم که مستلزم تعهد سالک خواهد بود،مراتب بالاتری که انشاءالله عامل رویت خواهد Read more…

طلسمات ماههای سال قمری(گشایش-جلب-رزق-فتح کلی -دفع مشکلات)به اذن رب العالمین

سالک گرامی این طلسمات با مشقت بسیار چند ماهه مقابله گردیده است که نتیجه آن ماحصل ذیل میباشد که بعد از تصحیح در اختیار مسلمین قرار میگیرد، امید است خادم خود را از دعای خیر محروم ننمایید واین امر که جهت گشایش امور مسلمین میباشد مورد قبول باریتعالی قرار گیرد، Read more…

حفاظت ازظلم وگرفتاری های آخر الزمان

سالک گرامی به سند معتبروپس از مقابله نسخ محرز گردید که، از امام حسن مجتبی(ع)روایت گردیده است که مولایمان ضامن است برکسیکه آیات مبارکه ذیل را هروز صبح وشام قرائت نمایند وقاری از هر جبار ستمگر وشیاطین آزار دهنده وحاکم ظالم وسارق وهفت صدمه درامان بماند آیات کریمه به شرح Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat