سیفی صغیر(طمطام) همراه با اعتصامات 3گانه(مقاله اول)

سالک گرامی این دعا دارای خواص بیشماری میباشد لذا به علت استناد به اصل آن که ماخذ صحیح دارد جهت عموم ارسال میگردد درمورد خواص آن به روایاتی که به تواتر نقل گردیده است را بیان مینماییم:این عمل جهت ادای دین بسیار نافذ است وهنگام سفر کتابت نماید وبا خود Read more…

نماز حاجت بسیار مجرب

(این عمل نسخه تصحیح شده میباشد ) سالک گرامی این نماز بعد از تصحیح ومقابله نسخ منتشر میگردد،امید است در این لحظات سخت وگرفتاری ،کارگشای مسلمین به اذن باریتعالی قرار گیرد استفاده از نماز به علت پیوند مابین معبود وبنده جهت تسهیل امور دشوارواز بین بردن موانع بسیار حائز اهمیت Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat