جهت ازدیاد برکت وتوسعه رزق در محلهای کسب وتجارت

سالک گرامی این عمل جزو مجربات است اگر با شرایطش انجام بگیرد وبستگی خاصی در شما(سحر-مس و…)وجود نداشته باشد خیلی سریع اثرش را  به اذن الله رویت مینمایید سه روز به نیت تقرب به خداوندروزه بگیرید که شروعش از روز سه شنبه ودر غروب روز پنج شنبه افطار مینمایید وپس Read more…

اطلاع از شرایط یک فرد ویا اطلاع از یک خبر خاص توسط عمار منزل

سالک محترم از این عمل تنها زمانی استفاده گردد که دیگر از مسئله ای خاص به تنگ امده اید ودر صورتی که داخل منزل شما ساکنینی از شیعیان وجود داشته باشند به شما پاسخ خواهند داد وموفقیت این عمل بسته به نفس شما از شب اول تا هفتم  متغیر خواهد Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat