مخمس مجرب جهت رزق وفتوحات وآسان شدن امور

سالک گرامی این وفق مخمس جهت کلیه فتوحات،افزایش رزق،آسان شدن امور وجلب خیرات بسار موثر میباشد شرح عمل به طریق ذیل است روز5شنبه اول ماه قمری مقداری جوهر روحانی فراهم اورید،هنگام طلوع خورشیدمخمس ذیل را تنها با جوهر مذکور ودرکاغذ بدون خط کتابت نماییدوپس از انتهای کتابت ،در دو نوبت Read more…

طلسمات ماههای سال قمری(گشایش-جلب-رزق-فتح کلی -دفع مشکلات)به اذن رب العالمین

سالک گرامی این طلسمات با مشقت بسیار چند ماهه مقابله گردیده است که نتیجه آن ماحصل ذیل میباشد که بعد از تصحیح در اختیار مسلمین قرار میگیرد، امید است خادم خود را از دعای خیر محروم ننمایید واین امر که جهت گشایش امور مسلمین میباشد مورد قبول باریتعالی قرار گیرد، Read more…

جهت افزایش وبرکت درمال ورزق دنیوی

سالک گرامی این عمل جزو مجربات علوم غریبه است که پس از تصحیح ومقابله نسخ،نسخه صحیح در ذیل تقدیم میگردد،امید است ضمن بهره بردن از مطلب راقم عاصم را از دعای خیر محروم نفرمایید به اندازه 1/8کاغذ زرد رنگ تهیه نموده وروز 7ماه عربی وساعت اول پس از نماز صبح Read more…

error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat