استخراج وجود تابع وقرین وعوارض شیطانی جهت صاحب اسم منطبق بر علم جفر

تاثیر نام از دیر باز در علوم غریبه بر صاحب نظران پوشیده نبوده لذادر تعیین نام مولود خود با توجه به طبایع وسرشت وتغییرات درگذشت زمان تجدید نظر(درمواردخاص)موردتوجه میباشد،این عمل مناسب کسانی است  که تمایل دارند از روش ساده تری بوجود قرین وتابع وعوارض شیطانی ،وجودخیر ویا فقرومناسب بودن ویا عدم تناسب اسم خود پی ببرند

نکته:این عمل سحر ومس را مشخص نمینماید

Description

نکات مهمی که بر تمام استخراجات حاکم است

این عمل مطابق با اصول علم جفر میباشد و ممکن است عزیزانی توسط اساتید دیگر موفق به استخراج این عمل شده باشند ونتایجی که خود بنده نیز بارها مشاهده کردم اختلاف فاحش داشته وبا علم مذکور منافات دارد،بگونه ای که حتی مطالب ارائه شده توسط هر استادمتفاوت است،لیکن چون دائره این علم بسیار وسیع است بر نتایج دیگران حکم بطلان نخواهیم زد ولی بر استخراج خود علم وافی وکافی داریم،لطفا در این مورد پرسش نفرمایید

اطلاعات مورد نیاز:نام شناسنامه ای متقاضی -نام شناسنامه ای مادر- تاریخ تولدمتقاضی  

اطلاعات درخواستی وتصویر فیش پرداخت به ایمیل ویا تلگرام ذیل ارسال گرددو پاسخ به ایمیل ارسالی شما عودت داده میشود-مدت زمان تحویل3روز میباشد

strangersciences@gmail.com

@strangerscienceses

مواردی که به شما اعلام میگردد

وجود ویا عدم وجود تابع وقرین وعوارض وتناسب نام مطابق با جواب استخراجی