عمل منع فعال جهت کلیه مشکلات از جانب افراد(ارائه در صورت تایید عدم مغایرت با شرع مقدس)

این عمل از همه مسائل جلوگیری میکند

الف-جلوگیری از طلاق

ب-جلوگیری از ضرب وشتم همسر مظلوم

پ-جلوگیری از مشاجره

ج-جلوگیری از گویش کلمات ناپسند

سفارش منحصرا از طریق ایدی تلگرام ذیل

@strangerscienceses

Description

این عمل فعال شده میباشد مدت عمل 7شب متوالی خواهد بود

این عمل نیازی به حضور شخص مفعول نخواهد داشت

این عمل نیازی به تحصین وصرف عمار نخاهد داشت

زمان عمل بعد از نماز مغرب میباشد