سالک گرامی این وفق مخمس جهت کلیه فتوحات،افزایش رزق،آسان شدن امور وجلب خیرات بسار موثر میباشد

شرح عمل به طریق ذیل است

روز5شنبه اول ماه قمری مقداری جوهر روحانی فراهم اورید،هنگام طلوع خورشیدمخمس ذیل را تنها با جوهر مذکور ودرکاغذ بدون خط کتابت نماییدوپس از انتهای کتابت ،در دو نوبت پشت سر هم از لبان نر وبخور مقدار اندکی زعفران استفاده نموده وکاغذ را بخور میدهیدو3مرتبه بر وفق مذکور بدون فاصله سوره مبارکه فتح را قرائت نمایید،سپس مخمس را با خود حمل مینمایید وصاحب عمل باید هنگام نگهداری شرایط طهارت ومکانهای خاص را بنماید وسپس روزانه نام مبارکه (یا فتاح)را به عدد867در یک جلسه قرائت نمایدلقلقه زبان نباشد

به اذن الله مدت کمی نمیگذرد که رویت عجائب منطبق با عمل مخمس را رویت خواهد نمود


error: بازدید کننده محترم در صورت نیاز به مطلب حاضربا ما تماس بگیرید تا برای شما ارسال گردد
ارتباط با ادمین مجربات

بازدید کننده گرامی،اگردرمورد قسمت خدمات پرسشی دارید،لطفا پیغام خود را ارسال فرمایید واگر پرسش درزمینه مطالب دارید ازطریق تلگرام با مشاورمجموعه ارتباط برقرار نمایید

سلام،خوش آمدید،درخدمت شما هستم

Click ENTER to chat